Home

 

 

 

 


Algemene Voorwaarden van De Caferacer m.i.v. 22 april 2005

A. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (afgekort AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door De Caferacer v.o.f. met huurders gesloten en betreffen de in deze AV genoemde materialen, tenzij anders overeengekomen. 

B. Definities
In deze AV wordt verstaan onder: 

Verhuurder: De Caferacer v.o.f. te Aalten  

Huurder: de rechts- of natuurlijke persoon die op basis van een huurovereenkomst materialen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

Materialen: alle goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires.

C. Huurperiode
De materialen worden minimaal een halve dag verhuurd. De huurperiode vangt aan op de huurdatum, zodra de gehuurde materialen het terrein van verhuurder verlaten en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde materialen weer terugkomen op het terrein, tenzij verhuurder de gehuurde materialen aflevert op het door de huurder opgegeven adres. Bij aflevering vangt de huurperiode aan vanaf ondertekening van de huurovereenkomst tot terugbetaling van de borg.

D. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant vr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, inclusief EUR 150,-- borg, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

E. Borg

Bij aanvang huur wordt naast het huurbedrag ook een borg gevraagd.
Deze bedraagt EUR 150,--  en ontvangt u terug wanneer u de Caferacer weer in goede orde terug brengt
.
Eventuele schades aan de Caferacer en accessoires, ambulance of aanhanger, worden verrekend met de borg.
Indien de schade meer bedraagt dan de borg dan dient het restant te worden bijbetaald. Indien u onderweg schades toebrengt aan aan eigendommen van derden, al dan niet opzettelijk, dan bent u hiervoor zelf aansprakelijk (WA-verzekering).

F. Annulering
Als u 3 weken van te voren annuleert bereken we 30% van de huursom, bij een week
van tevoren 70% (bij slecht weer in overleg).


G. Legitimatieplicht
U dient een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) in te leveren voor aanvang van de huurperiode. Reden hiervoor is dat wij moeten controleren wie op een bepaalde dag/tijdstip bestuurder is geweest van de ambulance, ingeval er bekeuringen aan ons adres worden gestuurd. Bekeuringen komen voor rekening van de huurder van de Caferacer
of ambulance.

 

H. Gebruik
De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder dient zorgvuldig met de materialen om te gaan. 

 

I. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde materialen vanaf het terrein van verhuurder geheel voor eigen rekening en risico.

 

J.  Uitleg over de werking
De verhuurder zal de bestuurder van de Caferacer uitleg geven over de werking van de diverse onderdelen die voor de besturing van belang zijn. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dan kan de huurder dit melden aan de verhuurder. De verhuurder is gedurende de periode van verhuur mobiel te bereiken. De huurder mag, indien het kleine storingen betreft, deze storing verhelpen. Denk  hierbij aan het langzaam leeg lopen van een band of het aflopen van een ketting. 

K. Restitutie van huur
Mocht een storing van dusdanige aard zijn dat om wat voor reden dan ook niet verder gefietst kan worden, dan kan nimmer om restitutie van huurgelden gevraagd worden. Wij stellen u de Caferacer
dan gratis ter beschikking op een door u gekozen datum en tijdstip (onder de voorwaarde dat de Caferacer die dag niet verhuurd is). Dit alles in goed overleg natuurlijk.

 

L. Diefstal
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies hiervan aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte aan de verhuurder doen toekomen.

 

M. Schade
Het is niet toegestaan om in de Caferacer dan wel de ambulance of aanhanger te spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Het is wel toegestaan om m.b.v. touwtjes ballonnen of slingers te bevestigen aan de Caferacer. Het gebruik van plakband etc. is niet toegestaan.

N. A
ansprakelijkheid  
Het gebruik van de materialen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient er voor zorg te dragen dat de gehuurde materialen worden bestuurd door een bestuurder die een door verhuurder opgestelde bestuurdersverklaring heeft ondertekend. De minimum leeftijd van de bestuurder van de gehuurde materialen is 18 jaar. Deze bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de Wegenverkeerswet. De bestuurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn/haar onzorgvuldig handelen.


O.
Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

 

P. BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde materialen, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   


 
                                                                                    
Copyright 2016 De Caferacer | Webdesign Ralph Blekkink